روش تدریس حرفه وفن

شما می توانید در هر واحد کتاب حرفه و فن با توجه به امکانات، یکی از سه موضوع زیر را انتخاب و تدریس واحد را شروع کنید.

1- بازدید یا گردش علمی(استفاده از روش های مشارکتی و فعال در فرایند تدریس)

2- نمایش یک قطعه فیلم

3- دعوت از متخصصان(این متخصصان حتی می توانند از والدین فراگیران باشند)

مراحل یک بازدید یا گردش

مراحل یک بازدید یا گردش علمی(قبل، ضمن، بعد) آمادگی برای یک گردش علمی مانند آماده شدن برای بهره گیری از سایر رسانه های آموزشی است ولی چند مورد خاص وجود دارد که حتما باید به آنها دقت کرد:

قبل از بازدید: تعیین موضوع یا هدف بازدید،هماهنگی با اولیا، گرفتن مجوز، تدارکات و ...

ضمن بازدید:گروهبندی شاگردان، بیان انتظارات، رعایت نکات ایمنی، نظم و ...

بعد از بازدید: ارائه گزارش (شفاهی یا کتبی)، بحث در مورد گردش و ...

سخنی با مدرس

محدود شدن به کتاب خلاقیت را از شاگردان می گیرد.

توجه داشته باشید که کتاب هدف نیست بلکه وسیله ای است برای آموزش.

توجه داشته باشید که یک تصویر می تواند گویای ساعت ها صحبت کردن باشد بنابراین گاهی اوقات کل واحد در تصویر اول واحد خلاصه شده است.(مثل واحد فناوری و سیستم) شما می توانید در هرواحد درسی رشته ها دانشگاهی و گرایش های آن و همچنین به بازار کار آن رشته ها مختصر بپردازید. همچنین می توانید از روش های مشارکتی و فعال در فرایند تدریس استفاده کنید.مثل «روش های نمایشی(expository)- تخیل هدایت شده(directed imagination)- گردش علمی- بارش مغزی یا طوفان فکری(brain storming) و ...» راهنمای عملی روش های مشارکتی و فعال در فرایند تدریس/منوچهر فضلی خای

ابعاد یادگیری

«1- یاد گیری فرد گرایانه(individualistic learning) هریک ازذانش آموزان با بقیه تفاوت دارند و موفقیت و شکست آنها ارتباطی با دیگران ندارد. در نتیجه خود آنان مسئول یادگیری خویش اند و برای رسیدن به هدف های آموزشی و پرورشی، به دور از روش های تعاونی و مشارکتی، فعالیت می کنند. این گونه دانش آموزان مشکل ارتباط پیدا کرده، اغلب گوشه گیر و کم روهستند و گاه به افسردگی دچار می شوند.

2- یادگیزی رقابتی(competitive learning) در این نوع یاگیری دانش آموزان گمان می برندزمانی به اهداف خواهند رسید که هیچ یک از همکلاسان، به آن اهداف نرسند. در این حالت کلاس عرصه رقابتی است که درآن، پس از رسیدن چند تن به قله ی شناخت، دیگران تلاش نخواهند کرد.

3- یادگیری تعاونی(cooperative learning) در این نوع یادگیری دانش آموزا می پندارند که تنها زمانی به اهداف دست می یابند که دیگر دانش آموزان نیز بتوانند به این اهداف برسند. البته امکان دارد یادگیری تعاونی انگیزه وعلاقه به رقابت سالم را کاهش دهد؛ زیرا گاه منافع گروهی، شخص را از صحنه رقابت، که سر منشا ابداعات و پیشرفت هاست، خارج می کند. برای رفع این مشکل، توصیه می شود در ارزشیابی ها، قضاوت های فردی و گروهی مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر تشویق فعالیت های گروهی، به افراد شاخص و ساعی نیز توجه شود.»راهنمای عملی روش های مشارکتی و فعال در فرایند تدریس/منوچهر فضلی خای

/ 0 نظر / 20 بازدید