علم و ثروت

معلم شاگرد را صدا زد تا انشایش را درباره علم بهتراست یا ثروت بخواند.
پسربا صدایی لرزان گفت:

ننوشتیم آقا...Image Hosted by Free picture image hosting at  Free-Picture-Host.com...!
پس از تنبیه شدن با خطکش چوبی او درگوشه کلاس ایستاده بود و در حالی که دست های قرمز و بادکرده اش را به هم میمالید زیر لب می گفت:
آری!
ثروت بهتر است چون می توانستم دفتر بخرم وبنویسم.

/ 0 نظر / 17 بازدید