ساخت باطری با لیمو

 

FREE photo hosting by

 

یک سکه ی مسی را در یکی از برش هایی که در لیمو ایجاد کرده اید، فرو کنید میخ را نیز در برش دیگر فرو کنید، به طوری که میخ و سکه ی مسی با هم تماس نداشته باشند یک گیره به سکه وصل کنید و سر سیمی را که به گیره متصل است، به قطب مثبت ولت متر وصل کنید یک گیره به میخ وصل کنید و سر سیمی را که به گیره متصل است، به قطب منفی ولت متر وصل کنید با کمک ولت متر، ولتاژ را بخوانید با پیوستن به گرو ه های دیگر و استفاده از لیموهای آن ها، چند لیمو را به صورت سری به همان ولت متر وصل کنید. یعنی به جای آن که سر منفی ( میخ ) را به ولت متر وصل کنید، آن را به قطب مثبت ( سکه ) لیموی دیگر متصل کرده و سر منفی این لیمو( لیموی دوم ) را به ولت متر متصل کنید

چه مشاهده می کنید؟ آیا با باتری های لیمویی می توان یک لامپ را روشن کرد؟ .......

منبع: سایت گروه برنامه ریزی درسی حرفه وفن

/ 0 نظر / 18 بازدید