آیات قرآنی در رابطه با درس حرفه وفن

آیات قرآنی در رابطه با درس حرفه وفن


1) و نیز بر آنها به مانند کشتی چیزی که بر آن سوارشوند خلق کردیم (شاید اتومبیل وخط آهن و هواپیما مقصود باشد.)    (یس 42)

2) واسبان و استران و خران را برای سواری و تجمل شما آفرید و چیز دیگری هم که شما هنوز نمیدانید (برای سواری شما) خواهد آفرید.
(نحل 8)

(  فناوری انسانها در آینده واحد اول سال اول و دوم  )                         
3) آیا نمی بینی که خداوند از آسمان آب باران نازل گردانید ودر روی زمین نهرها روان ساخت؟آنگاه انواع نباتات گوناگون بدان برویانید.( زمر 21)


4) آیا آبی را که شما می نوشید متوجهید؟ (68) آیا شما آن آب را از ابر فرو ریختید یا ما نازل ساختیم؟(69) اگر می خواستیم آن آب را شور وتلخ می گردانیدیم ؛ پس چرا شکر گزاری نمی کنید؟(70)
(واقعه68و69و70)
( احقاف 15)

5)اوست خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که هم از آن می آشامید و هم درخت و گیاه از آن می روید که برخوردار شوید.(10) وهم زراعتهای شما را از آن آب باران برویاند ودرختان زیتون و خرما وانگور واز هر گونه میوه بپرورد(11)(نحل 10 و 11)

آفرینش آب واحد سوم سال دوم                                              

6) مادران بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند؛ البته آن کسی که می خواهد فرزند را شیر تمام دهد.   ( بقره 233)


7)و ما انسان رابه احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم (یاد کند که ) مادر نه ماه چگونه با رنج وزحمت بار حمل کشید وباز با درد و مشقت وضع حمل نمود و سی ماه تمام مدت حمل و شیر خواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید و آدمی چهل ساله گشت      (وعقل و کمال یافت)
واحد سوم سال سوم                                                 

(8 چها پایان را خلقت کرد که به (موی و پشم) آنها گرم شوید  واز آنها فواید بسیار دیگری برده  واز (شیر و           گوشت) آنها غذای مالول می سازید(5) یا از کرک و پشم آنها مخمل وانواع لباس های فاخر کنید.(6)

(نحل 5و6 ) واحد هفتم خوراک و پوشاک سال اول و دوم     

9)آیا کافران ندیدند که بر آنها بدست قدرت خود چهار پایان را خلقت کردیم تا آنها مالک شوند؟(71)وآن حیوانات را رام و مطیع آنها ساختیم تا هم بر آن سوار شوند وهم بر آن غذا تناول کنند(72)وبرای مردم در آن حیوانات منافع (بسیاری از پوست وپشم وغیرو) آشامیدنیهای فراوان (از شیر ماست و غیرو) قرار دادیم آیا شکر این نعمت ها را نباید به جای آورد؟(73)
(یس 71 و72 و73)


10)والبته  برای شما هوشمندان ملاحظه حال  چهار پایان همه عبرت و حکمت  است که ما از میان سرگین  وخون شیر پاک شما را مینوشانیم که در طبع همه ی نوشندگان گوارا است(نحل66)
دامپروری سال دوم

11) آیا ندیدید تخمی را که در زمین کشتید (63)آیا شما (از خاک)آن تخم را رویانیدید یا ما رویانیدیم؟(64)
(واقعه 63و64) کشاورزی سال اول

12) آدمی به قوت وغذای خود به چشم خرد بنگرد(24)که ما آب باران را فرو ریختیم(25)آنگه خاک
زمین را بشکافتیم(26)وحبوبات برای غذا برویانیدیم (27)وباغ انگور ونباتاتی که هی بدروند وباز بروید(28) ودرخت زیتون ونخل وخرما (29) وباغها (وجنگلهایی)پر از درختان کهن(30) وانواع میوههای(خوش)وعلفها و مرتعها(31)تا شما آدمیان وحیوانات شمااز آن بهره مند شوید(32)
(عبس)

13) وهم از میوه های درخت خرما وانگور که از آن نوشابه های شیرین و رزق حلال نیکو بدست آرند در این کار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است .(نحل67)

14) و خداوند به زنبوران عسل وحی کرد که از کوهها و درختان و سقفهای رفیع منزل گیرید(68)وسپس از میوه های شیرین تغذیه کنید و راه پروردگارتان را با طاعت بپوییدآنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون آید که در آن شفائ مردمانست در این کار نیز آیت قدرت خداوند برای متفکرانست.(69)
(نحل68و69)
باغبانی و دامپروری سال سوم

گردآورنده: رضا علی احمد پور براز جانی

/ 0 نظر / 16 بازدید