نحوه ی طراحی سوالات1

نحوه ی طراحی سوالات١

سعی کنید سوالاتی که طراحی می کنید ملموس باشد به نحوی که فراگیر در زندگی روزمره اش با آن درگیر باشد، سعی کنید سوالات بیشتر کاربردی باشد تا کلیشه ای. بعضی از دبیران مدارس نمونه و ... سوالات را به شکلی طراحی کرده که فراگیر باید سطر به سطر کتاب حرفه وفن را با تسلط کامل خوانده باشد، باید متذکر شوم که کتاب حرفه و فن شامل 8 نمره کتبی و 12 نمره عملی است.(قضاوت با شماست)در اینجا با طراحی دو نوع سوال سعی کرده تا حدودی شما را با این گونه سوالات آشنا کنم.

1 الف) سلف چه نوع قطعه ای است؟

   ب) مسعود که رادیواش خراب شده بود قصد باز کردن آن را کرد، بعد از باز کردن رادیو با قطعه ای مواجه شد که مقداری سیم روپوش دار مسی به صورت حلقه هایی دور آن پیچانده شده بود، نام این قطعه چیست؟(سال سوم)

2الف) اولین مرحله ..


٢ الف) اولین مرحله از مراحل طراحی و ساخت یک محصول فناوری را نام ببرید؟

   ب) پس از تعطیل شدن مدرسه علی در راه خانه احساس گرسنگی شدیدی می کند، «احساس گرسنگی» کدام یک از مراحل هفت گانه طراحی و ساخت یک محصول فناوری است؟(سال اول)

3 الف) مراحل تفکر در حل مشکلات را نام ببرید؟

   ب) در داستان حضرت ابراهیم « نبودن معبود» کدامیک از مراحل تفکر در حل مشکلات را نشان می دهد؟(سال سوم)

4 الف) قسمت های اصلی یک سیستم را ضمن نام بردن تعریف کنید؟

    ب) ورودی و خروجی مدرسه را نام برده وبا هم مقایسه کنید ؟(سال دوم)

5 الف) پاستوریزه کردن را تعریف کنید؟

   ب) برادر کوچک وحید از مغازه انتهای کوچه یک پاکت شیر خرید که روی آن نوشته شده بود «پاستوریزه»، منظور از «پاستوریزه» چیست؟(سال دوم)

6 الف) فاز متر چه نوع وسیله ای است؟

   ب) پدر حمید که در حال تعمیر پریز اتاق حمید بود از حمید خواست تا وسیله ای برای تشخیص سیم فاز از جعبه ابزار به او بدهد به نظر شما حمید چه وسیله ای به پدرش می هد؟(سال اول)

همان طور که مشاهده می فرمایید سوالات قسمت «ب» مفهومی - کاربردی می باشد و شاید فراگیر بارها در زندگی روزمره با آن برخورد کرده باشد بنابران سوالات برای فراگیر ملموس و قابل هضم تر است.

نحوه ی طراحی سوالات٢

 

١-اگر بخواهید از بین پنج سیستم فرعی دوچرغه یکی را به دلخواه حذف کنید کدام یک را انتخاب می کنید؟چرا؟(سال سوم)

/ 0 نظر / 18 بازدید